EGZAMIN GIMNAZJALNY

10 kwietnia 2019 r. (środa) - część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. (piątek) - część z języka obcego

 

14 czerwca 2019 r. - termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

21 czerwca 2019 r. - termin wydania zaświadczeń zdającym

 

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny - zdają go wszyscy uczniowie,
 • obowiązkowy - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły,
 • zewnętrzny - zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego.

Dzień pierwszy - część humanistyczna:

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut (zawiera wyłącznie zadania zamknięte)
 • przerwa
 • z zakresu języka polskiego trwa 90 minut (zawiera zadania zamknięte i otwarte)

Dzień drugi - część matematyczno-przyrodnicza:

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) trwa 60 minut (zawiera wyłącznie zadania zamknięte)
 • przerwa
 • z zakresu matematyki trwa 90 minut (zawiera zadania zamknięte i otwarte)

Dzień trzeci - część językowa:

 • poziom podstawowy - obowiązkowy dla wszystkich uczniów - trwa 60 minut (zawiera wyłącznie zadania zamknięte) - poziom III.0
 • przerwa
 • poziom rozszerzony - zdają go uczniowie, którzy wybrali język, którego naukę kontynuują po szkole podstawowej - trwa 60 minut (zawiera zadania zamknięte i otwarte) - poziom III.1

Na egzamin uczeń przynosi za sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym atramentem / wkładem, a na egzamin z zakresu matematyki - dodatkowo linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
NIE WOLNO przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.Poniżej najważniejsze informacje:

1. W dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.00. Spotykają się w wyznaczonej sali z wychowawcą, który sprawdza obecność i powiadamia rodziców o ewentualnych nieobecnościach.

2. Przed wpuszczeniem do sali egzaminacyjnej uczniów, przewodniczący przypomina o konieczności pozostawienia telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz toreb/plecaków poza salą. Wniesienie leków i wody odbywa się, na podstawie zaświadczenia od lekarza, za zgodą przewodniczącego SZE.

3. Uczniowie po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wpuszczani są do sali zgodnie z kolejnością na liście. Zajmują miejsce wg wylosowanych numerków ławek. Losowanie odbywa się raz dla obu części egzaminu w danym dniu.

4. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających, przewodniczący ZN przypomina uczniom:

a)   o konieczności wykonywania poleceń członków ZN,

b)   o obowiązku samodzielnej pracy,

c)   o sposobie liczenia czasu pracy z zestawem.

5. Przewodniczący ZN w obecności 2 przedstawicieli uczniów (z wyłączeniem sal, w których do egzaminu przystępuje jeden zdający) odbiera od przewodniczącego SZE (w wyznaczonej sali) materiały egzaminacyjne.

6. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję o umożliwieniu spóźnionemu zdającemu przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu podejmuje przewodniczący SZE.

7. Po otrzymaniu arkusza, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza
 2. wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi:
  • w części pierwszej z zakresu języka polskiego
  • w części drugiej z zakresu matematyki
  • w części trzeciej z języka obcego na poziomie rozszerzonym
 3. sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:
  w części pierwszej z zakresu:
  • historii i wos-u - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
  • języka polskiego - zeszytu zadań, kartę rozwiązań zdań otwartych oraz kartę odpowiedzi
  w części drugiej z zakresu:
  • przedmiotów przyrodniczych - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
  • matematyki - zeszytu zadań, kartę rozwiązań zdań otwartych oraz kartę odpowiedzi
  w części trzeciej na poziomie:
  • podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
  • rozszerzonym - zeszytu zadań, kartę rozwiązań zdań otwartych oraz kartę odpowiedzi
 4. sprawdzić, czy arkusz ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza - potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu / poziomu egzaminu
 5. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapiać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

8. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy lub planszy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

9. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. Czas trwania każdej części egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy rozpoczęcia pracy i wynosi zgodnie z Rozporządzeniem:

a)      w przypadku części humanistycznej:

 • 60 minut (egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie),
 • 90 minut (egzamin z zakresu języka polskiego),

b)      w przypadku części matematyczno- przyrodniczej:

 • 60 minut (egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych –biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • 90 minut (egzamin z zakresu matematyki)

c)      w przypadku części z języka obcego nowożytnego po 60 minut dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.


Dla uczniów z dysfunkcjami przystępujących do egzaminu czas ten może być wydłużony:

a)      o 20 minut w przypadku egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych i egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym,

b)      o 45 minut w przypadku egzaminu z zakresu języka polskiego i egzaminu z zakresu matematyki,

c)      o 30 minut w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

10. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem / atramentem.

11. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

12. W czasie pracy z arkuszem zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej
 2. nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
 3. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 4. nie wypowiada uwag i komentarzy
 5. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

13. Przerwy między poszczególnymi egzaminami przeprowadzanymi w danym dniu uczniowie spędzają w wyznaczonych gabinetach pod opieką wychowawcy / nauczyciela dyżurnego. Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły.

14. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Odbiór zestawu od zdających musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym uczniom.

15. Członkowie ZN sprawdzają w obecności zdających:

 • poprawność kodowania i wpisania numeru PESEL,
 • kompletność materiałów,
 • zaznaczają występowanie dysleksji w przypadku uczniów z dysfunkcjami.

16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

17. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego ZN. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

18. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg ławki: uczniowie zamykają zestawy, składają arkusze i pozostawiają na brzegu stolika. Prace odbierają członkowie ZN poprzez podejście do stolików uczniów. Po zakończeniu egzaminu zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie zespołu nie zezwolą na opuszczenie sali.

19. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w obecności 1 ucznia.