Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Estkowskiego 3

66-400 Gorzów Wlkp.INSPEKTOR RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 7
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul.Estkowskiego 3
Inspektorem danych jest
Fabian Storożak
z którym można się skontaktować:
storozak_f@wp.pl  /   667 659 240


E-LEARNING

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu 

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-101/09

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03.08.2009 r. - 31.08.2010 r.

Wartość projektu:  584 607,00 zł

 

W sierpniu 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu”, w ramach którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i języków obcych (język angielski i niemiecki) w formie zajęć on-line umieszczanych na edukacyjnej platformie informatycznej www.logim.edu.gorzow.pl oraz stacjonarnych konsultacji. Projekt współfinansowany był ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie z 2863 dodatkowych zajęć w formie e-nauki skorzystało 576 gorzowskich uczniów, w tym 288 gimnazjalistów i 288 uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zajęcia prowadziło 32 odpowiednio przeszkolonych nauczycieli. Dla uczniów utworzono 48 grup zajęć pozalekcyjnych po 12 uczniów (13 grup z j. angielskiego, 3 grupy z j. niemieckiego, 14 grup z matematyki, 6 grup z fizyki, 4 grupy z chemii, 5 grup z biologii i 3 grupy z geografii).

Nagrodą za zdobycie najwyższej liczby punktów z przeprowadzonych zajęć, był wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej. W dniach 17.07.-23.07.2010 r. odbył się obóz naukowy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i językowy w zakresie języka angielskiego, w którym udział wzięło 12 najlepszych gimnazjalistów oraz 12 najlepszych licealistów. Opiekunami uczniów w trakcie trwania obozu byli nauczyciele prowadzący zajęcia na platformie edukacyjnej. Podczas obozu zrealizowano 30 godzin zajęć (grupa gimnazjalistów - zajęcia matematyczno-przyrodnicze, grupa licealistów - zajęcia z języka angielskiego).

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferowanej edukacji w gorzowskich gimnazjach i liceach oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych poprzez wdrożenie pilotażowego programu rozwojowego w wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Wyniki przeprowadzonej w ramach projektu ewaluacji wskazują na wzrost liczby uczniów, którzy w trakcie prowadzonych zajęć podnieśli poziom swojej wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Ankietowani wskazują, iż zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenia dostępności zajęć dodatkowych poprzez umożliwienie indywidualnej organizacji nauki.