Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

?

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty (tj Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadza si? niniejszy regulamin.

? Rozdzia? I

Postanowienia og?lne?

? 1. 1 W Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. dzia?a Rada Rodzic?w.

2. Rada Rodzic?w jest samorz?dnym przedstawicielstwem rodzic?w uczni?w tutejszej szko?y.

3. Podstaw? dzia?ania Rady Rodzic?w s?:

- Ustawa z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tj Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- Statut Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.,

- niniejszy Regulamin Rady Rodzic?w.

4. Rada Rodzic?w wsp??dzia?a z Dyrektorem Szko?y, Rad? Pedagogiczn? i Samorz?dem Uczniowskim w realizacji zada? szko?y.

? 2. 1 Rada Rodzic?w realizuje swoje cele opieraj?c si? na pracy spo?ecznej swoich cz?onk?w.

2. Rada Rodzic?w przeznacza ca?kowity doch?d na dzia?alno?? okre?lon? przez niniejszy regulamin.

? 3. Rada Rodzic?w u?ywa piecz?ci pod?u?nej o tre?ci:

RADA RODZIC?W

przy Gimnazjum nr 7

66-400 Gorz?w Wlkp.

ul. Estkowskiego 3

Rozdzia? II

Cele i zadania Rady Rodzic?w?

? 4. Celem Rady Rodzic?w jest:

- reprezentowanie og??u rodzic?w szko?y,

- integracja rodzic?w oraz zapewnienie wsp??pracy rodzic?w ze szko??,

- wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opieku?czej dzia?alno?ci szko?y oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,

- podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do doskonalenia statutowej dzia?alno?ci szko?y,

- utrzymywanie sta?ego kontaktu z Rad? Pedagogiczn? i Samorz?dem Uczniowskim.

? 5. Do zada? Rady Rodzic?w nale?y mi?dzy innymi:

- pobudzanie i organizowanie forum aktywno?ci rodzic?w na rzecz wspomagania realizacji cel?w i zada? szko?y,

- gromadzenie funduszy z dobrowolnych sk?adek rodzic?w oraz pozyskiwanie ?rodk?w finansowych z innych ?r?de? z przeznaczeniem ich na wspieranie dzia?alno?ci statutowej szko?y,

- pomoc finansowa w organizowaniu dzia?alno?ci kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej uczni?w,

- organizowanie prac spo?ecznie u?ytecznych na rzecz szko?y,

- udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorz?dowi Uczniowskiemu.

? 6. 1 Rada Rodzic?w mo?e wyst?powa? do Dyrektora i innych organ?w szko?y, organu prowadz?cego szko?? oraz organu sprawuj?cego nadz?r pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko?y.

2. Do kompetencji Rady Rodzic?w nale?y:

1) uchwalanie w porozumieniu z Rad? Pedagogiczn?:

a) programu wychowawczego szko?y, obejmuj?cego wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczni?w, realizowane przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczni?w oraz potrzeb danego ?rodowiska, obejmuj?cego wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczni?w, nauczycieli i rodzic?w,

2) opiniowanie:

a) programu poprawy efektywno?ci kszta?cenia,

b) projektu finansowego, sk?adanego przez dyrektora szko?y,

c) szkolnego zestawu program?w nauczania,

d) szkolnego zestawu podr?cznik?w.

3. Je?eli Rada Rodzic?w w terminie 30 dnie od dnia rozpocz?cia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rad? Pedagogiczn? w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ustala Dyrektor Szko?y w uzgodnieniu z organem sprawuj?cym nadz?r pedagogiczny nad szko??.

? 7. 1 Rada Rodzic?w wyra?a pisemn? opini? o pracy nauczyciela przed sporz?dzeniem przez Dyrektora Szko?y oceny dorobku zawodowego.

2. Rada Rodzic?w powinna przedstawi? swoj? opini? w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3. Nie przedstawienie Opinii Rady Rodzic?w nie wstrzymuje post?powania.

? 8. Rada Rodzic?w dzia?a za pomoc? swoich organ?w, kt?rymi s?:

a)????? rady oddzia?owe,

b)????? Przewodnicz?cy Rady Rodzic?w,

c)????? Prezydium Rady Rodzic?w.

?

Rozdzia? III

Rady oddzia?owe?

? 9. 1 W ka?dym z oddzia??w (klasie) szko?y dzia?a rada oddzia?owa sk?adaj?ca si? z trzech os?b.

2. Wybory do rady oddzia?owej odbywaj? si? na pierwszym zebraniu rodzic?w uczni?w w roku szkolnym.

3. Wybory odbywaj? si? w spos?b tajny, spo?r?d nieograniczonej liczby kandydat?w.

4. W wyborach do rad oddzia?owych ka?de dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

? 10. 1 Za wybrane uznaje si? trzy osoby z najwi?ksz? liczb? otrzymanych g?os?w.?
W przypadku r?wnej liczby g?os?w uzyskanych przez dw?ch lub wi?cej kandydat?w, co skutkowa?oby niemo?no?ci? okre?lenia listy trzech wybranych os?b, przeprowadza si? dodatkowe g?osowanie. Je?li w wyniku dodatkowego g?osowania ?aden z kandydat?w nie uzyska wi?kszej liczby g?os?w zarz?dza si? losowanie.

2. Wybor?w do rady oddzia?owej nie przeprowadza si?, je?li zg?oszonych zostanie tylko trzech kandydat?w. W takim przypadku osoby zg?oszone uznaje si? za wybrane.

? 11. 1 Kadencja rady oddzia?owej trwa jeden rok szkolny.

2. Jeden rodzic mo?e by? cz?onkiem tylko jednej rady oddzia?owej.

?

Rozdzia? IV

Rada Rodzic?w

? 12.1 Rady oddzia?owe deleguj? ze swego grona jednego przedstawiciela do Rady Rodzic?w. Przedstawicielem nie musi by? zawsze ta sama osoba.

2. Rada Rodzic?w wybiera ze swojego grona w g?osowaniu jawnym Prezydium
w sk?adzie:

- przewodnicz?cy,

- wiceprzewodnicz?cy.

- sekretarz,

- skarbnik

- cz?onek.???????????

? 13. 1 Kadencja Rady Rodzic?w trwa jeden rok szkolny.

2. Ust?puj?ca Rada Rodzic?w dzia?a do chwili wyboru i ukonstytuowania si? nowej Rady Rodzic?w, co powinno nast?pi? w okresie dw?ch tygodni po odbyciu oddzia?owych zebra? rodzic?w.?

? 14. 1 Zebrania Rady Rodzic?w zwo?uje Przewodnicz?cy Rady Rodzic?w z w?asnej inicjatywy lub na pro?b? Dyrektora Szko?y lub 3 cz?onk?w Rady Rodzic?w.

? 15. 1 Decyzje Rady Rodzic?w zapadaj? w formie uchwa? zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w przy obecno?ci minimum 50% cz?onk?w Rady Rodzic?w. Ka?dy cz?onek Rady Rodzic?w ma prawo jednego r?wnego g?osu.

2. W przypadku r?wnego podzia?u g?os?w decyduje g?os przewodnicz?cego.

3. G?osowania nad uchwa?ami s? jawne.

4. Ka?dy cz?onek Rady Rodzic?w ma prawo za??da? g?osowania tajnego w ka?dej sprawie.

? 16 Obecno?? na zebraniach Rady Rodzic?w jest obowi?zkowa, dokumentowana list? obecno?ci.

?

Rozdzia? V

Dokumentowanie zebra?

? 17 Z zebrania Rady Rodzic?w sporz?dza si? protok?? oraz list? obecno?ci.

?18. 1 Cz?onkowie Rady Rodzic?w dokumentuj? sw?j udzia? na zebraniu podpisem na li?cie obecno?ci.

2. List? obecno?ci podpisuje przewodnicz?cy Rady Rodzic?w i protokolant.

3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodzic?w.

4. Protok?? z zebrania Rady Rodzic?w powinien zawiera?:

a) numer i dat?,

b) numery podj?tych uchwa?,

c) stwierdzenie prawomocno?ci posiedzenia tzw. quorum,

d) wykaz os?b uczestnicz?cych w zebraniu z g?osem doradczym (je?eli takie w zebraniu uczestniczy?y),

e) zatwierdzony porz?dek zebrania,

f) stwierdzenie przyj?cia protoko?u z poprzedniego zebrania,

g) przebieg zebrania (streszczenie wyst?pie? i dyskusji),

h) tre?? zg?oszonych wniosk?w,

i) podj?te uchwa?y i wnioski,

j) podpisy przewodnicz?cego i protokolanta.

? 19. 1 Protoko?y z zebra? Rady Rodzic?w numerowane s? w ramach roku szkolnego.

2. Zebrania Rady Rodzic?w numeruje si? cyframi arabskimi, a uchwa?y cyframi rzymskimi.

3. Tre?? uchwa? Rady Rodzic?w wpisuje si? w ca?o?ci do ksi?gi protoko??w.

4. Ksi?ga protoko??w nie mo?e by? wynoszona poza budynek szko?y.

5. Prawo wgl?du do protoko??w zebra? Rady Rodzic?w maj? upowa?nieni pracownicy organu sprawuj?cego nadz?r pedagogiczny nad szko?? i organu prowadz?cego.

? 20. 1 Ksi?ga protoko??w zawiera ponumerowane strony.

2. Na ostatniej stronie ksi?gi protoko??w umieszcza si? adnotacj? ?Ksi?ga zawiera ? ponumerowanych stron i obejmuje okres od .. do ..?. Pod adnotacj? umieszcza si? piecz?? szko?y oraz podpis Dyrektora Szko?y.

3. Za przechowywanie ksi?gi protoko??w Rady Rodzic?w odpowiedzialny jest Dyrektor Szko?y.

? 21. 1 Protok?? z poprzedniego zebrania Rady Rodzic?w przyjmuje si? na nast?pnym zebraniu.

2. Przyj?te przez Rad? Rodzic?w poprawki i uzupe?nienia do protoko?u z poprzedniego zebrania umieszcza si? w protokole zebrania, na kt?rym poprawki i uzupe?nienia zosta?y przyj?te.

3. Poprawki i uzupe?nienia do protoko?u umieszcza wy??cznie protokolant.

?

Rozdzia? VI

Fundusz Rady Rodzic?w i zasady jego wydatkowania

?

??????????? ? 22. 1 Rada Rodzic?w gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia?alno?ci szko?y z nast?puj?cych ?r?de?:

- ze sk?adek rodzic?w dzieci ucz?cych si? w tutejszej szkole,

- z wp?at os?b fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

- z innych ?r?de?.

2. Rada Rodzic?w podejmuje dzia?ania na rzecz pozyskania funduszy z innych ?r?de?.

??????????? ? 23. 1 Wysoko?? sk?adek rodzic?w ustala si? na ko?cu ka?dego roku szkolnego na kolejny rok szkolny. Sk?adka rodzic?w jest dobrowolna.

2. Gdy w tutejszej szkole uczy si? rodze?stwo, sk?adki wnosi si? tylko za jedno dziecko lub dzieli proporcjonalnie.

??????????? ? 24. 1. 50% ?rodk?w wp?aconych na konto Rady Rodzic?w przez dany oddzia? mo?e pozosta? do dyspozycji tego oddzia?u. Warunkiem jest dokonanie wp?at przez co najmniej po?ow? uczni?w tego oddzia?u. Z wnioskiem do Rady Rodzic?w wyst?puje wychowawca klasy.

2. ?rodki pozyskane z wp?at os?b fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji wydatkowane s? zgodnie z ?yczeniem ofiarodawc?w w przypadku, gdy ?yczenie takie zostanie z?o?one. Prezydium Rady Rodzic?w nie mo?e wydatkowa? na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawc?w.

? 25. 1 Fundusze Rady Rodzic?w mog? by? przeznaczone w szczeg?lno?ci na:

- ?popraw? bazy materialnej szko?y,

- wspomaganie procesu dydaktycznego szko?y,

- wycieczki szkolne,

- imprezy szkolne,

- ?nagrody,

- zapomogi,

- obs?ug? finansow? Rady Rodzic?w,

- ?pokrywanie innych uzasadnionych wydatk?w na rzecz uczni?w,

- pokrywanie innych uzasadnionych wydatk?w zwi?zanych ze szko??.

2. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie ?rodk?w finansowych z funduszu Rady Rodzic?w mog? sk?ada?:

a) dyrektor szko?y,

b) wychowawcy klas,

c) pedagog szkolny,

d) rady oddzia?owe,

e) Samorz?d Uczniowski.

3. Wysoko?? podejmowanych ?rodk?w finansowych do 500,00 z? oraz ich przeznaczenie okre?la Prezydium Rady Rodzic?w. Powy?ej tej kwoty decyzje podejmuje Rada Rodzic?w.

??????????? ? 26. 1 Rada Rodzic?w prowadzi bie??cy rachunek oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowy w celu gromadzenia ?rodk?w oraz dokonywania wp?at i przelew?w.

2. Do podejmowania pieni?dzy z konta Rady Rodzic?w upowa?nione s? dwie osoby wytypowane z Rady Rodzic?w.

??????????? ? 27 Na pierwszym zebraniu Rady Rodzic?w Prezydium ust?puj?cej Rady Rodzic?w przedstawia sprawozdanie z wykorzystania ?rodk?w funduszu Rady Rodzic?w w poprzednim roku szkolnym.

Rozdzia? VII

Postanowienia ko?cowe

??????????? ? 28. 1 Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.

2.Zmian w regulaminie dokonuje si? w trybie przewidzianym do podejmowania uchwa?.

3. Je?eli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodnicz?cy opracowuje tre?? nowego Regulaminu, kt?ry wchodzi w ?ycie z dniem jego uchwalenia przez Rad? Rodzic?w.

??????????? ? 29 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy powo?anych na wst?pie dokument?w.

?

Powy?szy Regulamin przyj?to uchwa?? Rady Rodzic?w w dniu 8 pa?dziernika 2012 r.

?