LEKCJA W MUZEUM

Dnia 19 wrze?nia br. gimnazjalne klasy 3a i 3b wraz z wychowawcami wybra?y si? do obozu jenieckiego w Dobiegniewie oraz do jednej z najstarszych elektrowni wodnych w Polsce i Europie znajduj?cej si? w G?usku. Podczas pobytu w obozie mieli?my szans? dowiedzie? si?, jak przebiega?o ?ycie os?b tam si? znajduj?cych. Zobaczyli?my rzeczy u?ytku codziennego, bro?, mundury, oraz fotografie z okresu wojny. Ogl?daj?c eksponaty poszerzyli?my swoj? wiedz? historyczn?. Widoki te sk?oni?y nas do refleksji, a niekt?re z nich pozostan? d?ugo w naszej pami?ci. Wycieczka by?a bardzo interesuj?ca, da?a nam du?o do my?lenia. Ch?tnie polecimy j? innym.